TÜZÜK

 1. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI:

Madde 1 – Derneğin adı HUKUKÎ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı HUDER’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek uygun gördüğü yerlerde şube açabilir. Şubeler Genel Kurul kararı ile açılır. Şubelerin yetki ve faaliyetleri yönetmelikle düzenlenir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ:

Madde 3- Hukuk fakültelerinden veya adalet meslek yüksek okullarından olan üyelerinin; Sosyal ve Mesleki sahada yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, mesleki bilgi, gelenek ve kültürlerini artırmak, sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzenini temini amacıyla;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminin milli ve çoğulcu demokrasiye bağlı hukuk devleti ruhuna uygun bir anlayışla araştırılmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını temine çalışır.
 2. b) Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunda, bu hukukun türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde araştırma ve inceleme yapar ve gerekli görürse yaptırır.
 3. c) Sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzeninin tanzimi için gerekli araştırmaları yapar.
 4. d) Türkiye Cumhuriyetinin, yargı, yasama ve yürütme organlarının ve bu organlara bağlı olarak kamuya hizmet sunan kuruluşların, meselelerini gerektiği şekilde inceler veya incelettirir. Gerekirse bu konularda üniversiteler ve benzeri bilimsel kurumlarla işbirliği yapar.
 5. e) Mesleki, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar açık oturumlar, toplantı ve gösteriler yapar, yarışmalar düzenler ve kamuoyu oluşturucu tüm yasal faaliyet yöntemlerini kullanır.
 6. f) Anayasada belirtilmiş veya evrensel hukuk normlarına uygun insanca yaşamanın gereği olan temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına ve ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelere ve uygulamalara son verilmesi için çalışır.
 7. g) Yasama ve idari alanlardaki kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri kurar ve yönetir.
 8. h) Hukukun geliştirilmesi, kitlelere yayılması, örgütlenmesi ve araştırılmasını temin etmek amacıyla kurs, serbest ders, seminer ve benzeri programlı faaliyetler düzenler. Mevcut hukuki mevzuata uygun olmak koşulu ile Hukuk Enstitüleri kurarak bilimsel faaliyette bulunur.

ı) Araştırma, anket, inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gereğine göre Türkçe ve yabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap, dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli ve süresiz yayınlarda bulunur. Bu faaliyetlerini sanal yayıncılık yoluyla da sürdürür.

 1. i) Hukuk eğitimi yapan başarılı şahıslara yetişmeleri için yurtlar açar, burslar verir.
 2. j) Üyelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardım fonları kurar ve huzurevleri açar.
 3. k) Mesleki araştırmalar için gerekli lisan kursları açar, gezileri tertip eder, lokaller açar.
 4. l) Amacına ulaşmak için Dernek genel Kurulunun veya yönetim kurulunun uygun göreceği ve mevzuatın yasaklamadığı başka yöntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.
 5. m) HUDER bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetler için çocuk bakim yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesislerini gerekli izinleri alarak kurup ve isletebilir.
 6. n) Ulusal ve uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin korunması ve geliştirilmesi için amaçlarına uygun olarak ve hukuki mevzuata aykırı olmamak koşulu ile diğer ülkelerdeki benzeri dernekler üniversiteler, öğretim kurumları ve benzeri kuruluşlar ile işbirliğine girerek üye olabilir. Yurt içinde ve dışında gerekli çalışmaları yapar.
 7. o) HUDER, mevzuat çerçevesinde aynı amaçlara uygun faaliyet gösteren federasyon kurulmalarında yer alabilir, üye olabilir çalışmalarına iştirak edebilir ve yurtdışında şube açabilir.

ö) HUDER amaç ve faaliyetleri doğrultusunda sonuç almak için ticari işletme, şirket, vakıf, kooperatif, yayınevi kurup işletebilir. Kamu ve özel teşebbüslerle hukuk alanında kuracağı ilişki nedeniyle üstlenmiş olduğu projeler için hizmet alıp satabilir.

 1. p) HUDER faaliyetler kapsamında yapacağı proje ve ar-ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak hizmetin, ürünün fikri hakları ile ilgili marka ve patent başvurusunu tescillendirebilir ve buna ilişkin ticari faaliyette bulunabilir.
 2. BÖLÜM

ÜYELİK, ÜYELİĞE GİRME, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 4- 18 Yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip olan ve dernek üyesi olmasına yasal engel bulunmayan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olmak için başvuru yapabilir.

ÜYELİĞE GİRME:

Madde 5- Derneğe üye olma talebi, dernek başkanlığına iletilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmak zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 6- Dernek üyeliği, dernekten çıkma veya çıkarılma ile sona erer. Üyeler, yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten her zaman çıkabilirler. Üyelikten çıkan veya çıkarılan kimselerin üyelikte bulunduğu süreye ait ödenmemiş aidat borçları varsa bunların Yönetim kurulunca takip ve tahsili zorunludur.

Dernekler Kanununun ilgili maddesinde belirtilen durumların tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Ayrıca;

 1. a) Üst üste iki yıl üyelik aidatı ödemeyen,
 2. b) Derneğin amacıyla bağdaşmaz davranışları görülen bu amaca ulaşma yolundaki faaliyetlere samimi ve bilimsel olmayan söz ve hareketleriyle karşı çıkarak tedirginlik uyandıran veya bilimsel ve samimi olsa da dernek çevresinde umumi kabul görmeyen söz ve hareketleri ile huzursuzluk yaratan yahut rastgele üçüncü şahıslara veya kamuoyuna karşı derneğin amacını veya faaliyet tarzını veya faaliyetlerini dernek kurullarını, görevlilerini yetkililerini kötüleyen türden davranışlarıyla derneği veya onun kurullarını veya yetkilerini üzücü” durumlara sokarak Dernek camiasında asabiyet uyandıran, yetkili kılınmadığı halde dernek tüzel kişiliğini, kurullarını ve yetkilerini üçüncü şahıslara karşı temsile kalkışan, mazur görülemeyecek davranışlara derneği mevzuat hükümlerine muhalefet eder durumuna düşüren, üyelik sıfatını haksız bir menfaat için vesile yapmakta olduğu anlaşılan, dernekler kanunundaki yasaklara aykırı hareket eden, dernek lokallerinde ve çalışmalarında dernek tarafından tertiplenen toplantılarda vakar ve ciddiyet dışı tatsız ve üzücü davranışları görülen, dernek için manevi bir engel teşkil eden derneğin mahiyeti ve amacı itibari ve çalışmaları bakımından üyelik sıfatını taşımakta dernek için manevi bir engel teşkil eden ve dernek camiasında arzulanmaz hale geldiği anlaşılan üyeler, yönetim kurulu tarafından vahamet ifade etmediği hallerde uyarılır ve vahim görülen hallerde disiplin kuruluna sevk ettiği üyenin kesin karara kadar dernek merkez şube ve lokallerine girmesine toplantı ve çalışmalara katılmasını dernek üyeliği sıfatını kullanmasını yasaklayabilir. Ayrıca dernek amaçlarına ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden üye hakkında Yönetim Kurulunun sevki ile Disiplin Kurulunca “uyarma” üyenin hareketinde ısrarı halinde ise, yönetim kurulunca “üyelikten çıkarma” kararı verilir.

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 7- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 7. maddeye göre üyelikten çıkarılanlar Dernek Genel Kuruluna başvurarak, kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

 1. BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

DERNEK ORGANLARI:

Madde 8- Dernek,

 1. a) Merkez Genel Kurulu,
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu,
 3. c) Merkez Denetleme Kurulu,
 4. d) Merkez Disiplin Kurulundan oluşur.

DERNEK GENEL KURULU VE TOPLANMASI:

Madde 9- Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin tamamının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliği’nden toplantıya çağırması talep edilebilir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

Madde 10- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 11- Genel Kurul toplantıları, önceden haber vermek suretiyle dernek merkezinin bulunduğu şehrin dışında da yapılabilir. Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılabilecek üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Gündemde tüzük değişikliği veya derneğin feshi maddesinin bulunması halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde, toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Madde 12- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 13- Dernek Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Derneğin amacına uygun kararlar almak,
 2. b) Dernek organlarını seçmek,
 3. c) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 4. d) Dernek şubelerinin açılması konusunda karar almak ve genel yönetim kuruluna yetki vermek,
 5. e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak gelecek dönem çalışmalarına tekliflerde bulunmak.
 6. f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 7. g) Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 8. h) Derneği feshetmek.
 9. i) Tüzükteki amaçların gerçekleştirilmesi konusunda ve Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat ve gerçekleşecek mevzuat değişiklikleri gereğince yapılması mecburi tüm konularda, icap eden muamelelerin gerçekleştirilmesi veya konulması gerekli yasakların ihdası için tüzük değişikliği yapılmasına gerek olmaksızın karar almak ve gerekli yetki devirlerini yapmak
 10. j) Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve gerçekleşecek diğer mevzuat değişiklikleri sebebiyle yapılması mecburi tüzük değişikliklerini yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:

Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim kurulu üye sayısı yedeklerinde getirilmesinden sonra tam sayının yarısından aşağı düşerse Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunca Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden biri mahallin sulh hukuk hakimliğinden, Genel Kurulun toplanmasının sağlanmasını talep edebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:

Madde 15- Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarında görev taksimatı yapar. Genel başkan derneği temsil eder. Tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre dernek işlerini yürütür. Toplantıları yönetir. Genel Başkanın görevlendirdiği bir Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan olmadığı zamanlarda Genel Başkana vekalet eder. Genel Başkan Yardımcılarının görevleri, ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu gerek görürse yeni Genel Başkan Yardımcıları ihdas eder. Muhasip, derneğin muhasebe ve mali işlerini yürütür. Genel Sekreter dernek kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Yazışmaları yapar ve Genel Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde 16- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Derneği temsil etmek,
 2. b) Aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,
 3. c) Dernek Genel Kurulunca kabul edilen bütçeyi ve alınan kararları uygulamak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 4. d) Üyeliğe kayıt ve üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
 5. e) Üyelik aidat miktarını belirlemek, üyelere duyurmak ve takibini sağlamak,
 6. f) Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlamak, şube kuruluşlarına yetki vermek,
 7. g) Derneğin tüzüğünde yer alan diğer görevleri yapmak.

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

Madde 17- Denetleme Kurulu Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Aşağıdaki görevleri yapar.

 1. a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik ve yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek,
 2. b) Dönem içinde dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir rapor ile genel kurula sunmak,
 3. c) Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 4. d) Üyeliğe kayıt, son verme işlemlerini tüzük ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek,
 5. e) Dernek Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,
 6. f) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

ONUR KURULU:

Madde 18- Onur Kurulu, Yönetim Kurulunca seçilecek kişilerle doğal üyelerden oluşur. Doğal üyeler daha önceden Derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmış olanlardır. Ancak haklarında Dernek üyeliğinden çıkarılma kararı verilenler Onur Kurulu üyesi olmazlar.

İSTİŞARE KURULU:

Madde 19- İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şahıslardan ve bu şahıslardan oluşturulacak alt komisyonlardan oluşur.

DİSİPLİN KURULU:

Madde 20- Disiplin Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından kendisine sevk edilen dernek üyeleriyle ilgili soruşturmayı 30 gün içinde tamamlayarak kararını verir. Kurul, soruşturmayı yürütmek üzere kendi üyelerinden birini görevlendirebilir. Disiplin Kurulu kararları aleyhine ilgililerce Genel Kurula itirazda bulunulabilir.

GENÇLİK KURULU:

 

Madde 21- Gençlik Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şahıs/şahıslardan ve gerektiğinde bu şahıslardan oluşturulacak alt komisyonlar ile il ve ilçe teşkilatlarından oluşur.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 22- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu, başkan tarafından yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri, tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

Madde 23- Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır.

 

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 1. BÖLÜM

ŞUBELERİN KURULUŞU VE YETKİLERİ

ŞUBELERİN KURULUŞU :

Madde 24- Dernek her il ve ilçede şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şube açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunabilir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

Madde 25- Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu bulunur. Ayrıca genel merkezce oluşturulabilen istişare kurulu hariç olmak kaydıyla diğer kurullar şubelerce de oluşturulabilinir. Şubeler, Merkez Yönetim Kuruluna istişare kurulu üyesi önerebilirler. Bu kurullar kendi il ve ilçe sınırları içinde, merkez genel kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna verilen görevlerden merkezlerdeki kurullara verilen özel yetkiler dışındaki tüm yetkileri kullanır.

Şube yönetim kurulu Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler göreve çağrılır.

Şubede, bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip ve sekreter bulunur.

Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ:

Madde 26- Merkez Genel Kurulu toplantılarında şubeler en az beş üye ile temsil edilir. Üye seçimi şube Genel Kurulunda kendi üyeleri arasından seçilir. Şubeler Genel kurullarını, Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önceden bitirmek zorundadır.

MALİ KONULAR:

Madde 27- Mali konular, derneğin gelirleri ve derneğe yapılacak olan yardım ve şartlarıyla gelir ve giderlerdeki usulleri ve taşınmaz mal edinme hususlarını kapsar.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE DERNEĞE YAPILACAK OLAN YARDIM VE ŞARTLARI:

Madde 28- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur;

 1. a) Miktarı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen üye aidatları.
 2. b) Bağış, yardım ve vesayet suretiyle bağış ve yardımlar
 3. c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. d) Dernekler kanununa göre uygun olan diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

Dernek, dernek amaçlarına aykırı olmamak şartıyla ve derneğin amacını sağlamak konusunda açıkça belirlenmesi kaydıyla işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan yardım alabilir yada bu kurum ve kuruluşlara yardım yapabilir. Ayrıca kamu yararına faaliyet gösterebilme statüsünü kazandıktan sonra Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan yardım alabilir.

GELİR VE GİDERLER USULÜ:

Madde 29- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

 

Madde 30- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 31- Dernek tüzüğünde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, merkez yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla verilir.

 1. BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, FAALİYETTEN ALIKOYMA, TASFİYE

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 32– Dernek tüzel kişiliği, genel kurul ve mahkeme kararıyla feshi, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla kapatılma hallerinde sona erer.

GENEL KURULUN FESHİ:

Madde 33- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

Madde 34- Dernek; kuruluş amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya bu TÜZÜĞÜN 12. maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunamaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti Sulh Hukuk Hakimi’nin kararı ile olur.

TASFİYE:

Madde 35– Dernek feshedildiği veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde mal, para ve hakları aynı amaç doğrultusunda çalışan bir derneğe devredilir.

 1. BÖLÜM

YASAKLAR, TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR, LOKAL AÇMA, YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

YASAKLAR:

Madde 36- Dernek faaliyetlerinde, yasanın ve diğer yasaların önerdiği yasaklar ve emirlere titizlikle riayet edilir. Yanında veli veya vasi olmadan 18 yasından küçüklerin veya orta öğrenim öğrencilerinin dernek merkezine ve şubelere girmeleri yasaktır.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR:

Madde 37 – Bu tüzükte bulunmayan hususlarda Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

LOKAL AÇMA:

Madde 38– Dernek, merkez ve şubeleri mahallin mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

YÜRÜTME:

Madde 39– Bu tüzük hükümlerini uygulamak ve riayeti sağlamakla Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.