Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Dosya olarak indir

 Kamu İhale Kanunu – Devlet İhale Kanunu İkilemi

08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu mevcut iken 04.01.2002 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çıkarılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ihdas edildiği halde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ise yürürlükten kaldırılmamıştır. Her iki kanununun yürürlükte bulunması ilk bakışta karışıklığa meydan verecek niteliktedir. 

Kanun koyucu Kamu İhale Kanunu ile gelişen teknoloji ve günün şartlarına uygun düzenlemeler yaparak Kanunun uygulama alanını geniş tutmuş, bu arada Devlet İhale Kanunun uygulama alanını ise olabildiğince daraltmıştır. Kanun koyucu uygulamasını daraltmış olduğu Devlet İhale Kanunu yürürlükten kaldırıp uygulama alanını da Kamu İhale Kanununa eklemiş olsa idi muhtemel karmaşayı pratik olarak ortadan kaldırmış olacak idi. Aynı konuda yürürlükte olan iki kanunun uygulama alanlarının ne olduğunun bilinmesi faydalı olacağından bu konuya açıklık getirmek isterim. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun konuyu düzenleyen 68. maddesinin ( a ) bendinde, “ Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz “ denilmektedir. Getirilen düzenleme ile 2886 sayılı Kanun tüm hükümleri ile yürürlükten kaldırılmamış, sadece 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan “ mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri “ bakımından 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir. 2886 sayılı Kanun, kapsamındaki idarelerin her türlü alım ve satım işlerini, bir başka ifade ile gider doğurucu ve gelir getirici nitelikteki ihale işlemlerini düzenlerken; 4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasında açıkça ifade edildiği gibi, Kanun kapsamındaki idarelerin sadece “ mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri “ ni düzenlemektedir. Gelinen noktada, 4734 sayılı Kanunun düzenleme altına aldığı “ mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri “ nde artık 2886 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacak bunlar dışındaki 2886 sayılı Kanun kapsamında kalan gelir getirici nitelikteki iş ve işlemlerde ( satım, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi gibi ) ise söz konusu Kanun hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Sonuç olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu; genel bütçeye dahil idarelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin satım, kiraya verme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerine ilişkin ihaleleri kapsamaktadır. Yani 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini kapsamaktadır. 

 

Av. Önder ATASEVEN

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimler için resme yaklaşın

 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder
 • Huder